•  
 •  

Dokumenty

Dokumenty za rok 2024

Dokumenty za rok 2023

Dokumenty za rok 2022

Dokumenty za rok 2021

Dokumenty za rok 2020

Dokumenty za rok 2019

Dokumenty za rok 2018

Dokumenty na rok 2017

VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2017
Rozpočet príjmov na rok 2017 a výhľady na roky 2018 a 2019
Rozpočet výdavkov na rok 2017 a výhľady na roky 2018 a 2019
Zmluva o dielo
návrh záverečného účtu obce Píla za rok 2016
Dni obce Píla 2017
Dokumenty za rok 2016
Rozpočet výdavkov na rok 2016 a výhľady na roky 2017 a 2018
Rozpočet prijmov na rok 2016 a výhľady na roky 2017 a 2018
Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa
Záverečný účet obce Píla za rok 2015
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Dokumenty za rok 2015
Zoznam poplatníkov, ktorí majú nedoplatky za TKO
VZN Dane a poplatky na rok 2016
Zoznam poplatníkov, ktorí majú nedoplatky za daň z nehnuteľnosti
návrh VZN o chove a držaní psov
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Píla
Rozpočet príjmov na rok 2015 a výhľady na rok 2016 a 2017
Rozpočet výdavkov na rok 2015 a výhľady na rok 2016 a 2017
VZN o chove psov-január 2015
Dokumenty za rok 2014
VZN dane a poplatky na rok 2014
VZN o chove a držaní psov
VZN školský obvod
Dokumenty za rok 2013
Oprava miestnych komunikácií po zimnej prevádzke
VZN č. 2/2013 Obce Píla o miestnych daniach a poplatkoch
VZN č. 3/2013 Obce Píla o nakladaní s odpadmi
Dodatok č. 1 k VZN č. 03/2012
VZN o chove a držaní psov
Trhový poriadok obce Píla r. 2012
VZN obce č.012012 o vylepovaní plagátov k voľbám
Smernica obce Píla
Dokumenty obce
Programový rozpočet Píla na rok 2013
Návrh rozpočtu rok 2013-2015 - príjmy
Návrh rozpočtu rok 2013-2015 - výdaje
Programový rozpočet Píla na rok 2012
Návrh rozpočtu 2012- 2014 - prijmy
Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014 - výdaje
Programový rozpočet Obce Píla na rok 2010 a výhľad na roky 2011 - 2012
P L Á N núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie
Návrh kolektívnej zmluvy na rok 2008
Životné prostredie
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia pásma ochrany verejného vodovodu anariadenie ústneho prejednávania
vzn dane a poplatky 2012
Zmluva o účte1
zmluva o účte2

Tlačivá

  PHSR

  Pohrebníctvo

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár