•  
 •  

Dokumenty

Dokumenty za rok 2023

Dokumenty za rok 2022

Dokumenty za rok 2021

Dokumenty za rok 2020

Dokumenty za rok 2019

Dokumenty za rok 2018

Dokumenty na rok 2017

VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2017
Rozpočet príjmov na rok 2017 a výhľady na roky 2018 a 2019
Rozpočet výdavkov na rok 2017 a výhľady na roky 2018 a 2019
Zmluva o dielo
návrh záverečného účtu obce Píla za rok 2016
Dni obce Píla 2017
Dokumenty za rok 2016
Rozpočet výdavkov na rok 2016 a výhľady na roky 2017 a 2018
Rozpočet prijmov na rok 2016 a výhľady na roky 2017 a 2018
Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa
Záverečný účet obce Píla za rok 2015
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Dokumenty za rok 2015
Zoznam poplatníkov, ktorí majú nedoplatky za TKO
VZN Dane a poplatky na rok 2016
Zoznam poplatníkov, ktorí majú nedoplatky za daň z nehnuteľnosti
návrh VZN o chove a držaní psov
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Píla
Rozpočet príjmov na rok 2015 a výhľady na rok 2016 a 2017
Rozpočet výdavkov na rok 2015 a výhľady na rok 2016 a 2017
VZN o chove psov-január 2015
Dokumenty za rok 2014
VZN dane a poplatky na rok 2014
VZN o chove a držaní psov
VZN školský obvod
Dokumenty za rok 2013
Oprava miestnych komunikácií po zimnej prevádzke
VZN č. 2/2013 Obce Píla o miestnych daniach a poplatkoch
VZN č. 3/2013 Obce Píla o nakladaní s odpadmi
Dodatok č. 1 k VZN č. 03/2012
VZN o chove a držaní psov
Trhový poriadok obce Píla r. 2012
VZN obce č.012012 o vylepovaní plagátov k voľbám
Smernica obce Píla
Dokumenty obce
Programový rozpočet Píla na rok 2013
Návrh rozpočtu rok 2013-2015 - príjmy
Návrh rozpočtu rok 2013-2015 - výdaje
Programový rozpočet Píla na rok 2012
Návrh rozpočtu 2012- 2014 - prijmy
Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014 - výdaje
Programový rozpočet Obce Píla na rok 2010 a výhľad na roky 2011 - 2012
P L Á N núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie
Návrh kolektívnej zmluvy na rok 2008
Životné prostredie
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia pásma ochrany verejného vodovodu anariadenie ústneho prejednávania
vzn dane a poplatky 2012
Zmluva o účte1
zmluva o účte2

Tlačivá

  PHSR

  Pohrebníctvo

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
   Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár