•  
  •  

Starosta obce

STAROSTA OBCE
Ing. Ľubomír Aláč

tel./fax: 047 43 97 104 
              0903 457 129
email: pilaobec@gmail.com
www.pila-obec.sk

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom (§la písm. b/ zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov). Starosta najmä:zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

  • a)vykonáva obecnú správu,
  • b)zastupuje obec navonok-vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • c)rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • d)uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
  • e)podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, ak je obecná rada zriadená, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár