•  
  •  

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu: Ing. Ján Aláč
Píla 69
985 53 Mýtna
t.č.: 0905 252 710

Poslanci obecného zastupiteľstvo:

  • Ing. Ján Aláč
  • Peter Šatara
  • Pavel Šatara
  • Matej Trnka
  • Pavel Stankovič


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä jemu vyhradené:

1) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.

2) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku

3) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života obce

4) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov

5) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

6) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov obce

7) uznášať sa na nariadeniach

8) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obec v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1

9) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra

10) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy/rokovací poriadok

11) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
l.
schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
m. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.
n. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
o. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce. 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár